சிறுநீர் பாதை மற்றும் பிறப்புறுப்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள்

நோயின் கட்டுரைகள்

யுரேத்ரிடிஸ்

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
7 Years of Experience
நோய்கள் பற்றி மேலும் வாசிக்க