అంటు వ్యాధులు

వ్యాధి వ్యాసాలు

శాంక్రోయిడ్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
7 Years of Experience

కలరా

Dr. Ajay Mohan (AIIMS)
MBBS
4 Years of Experience

కోల్డ్ సోర్స్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
7 Years of Experience

గోరులలో ఫంగస్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
7 Years of Experience

షింగల్స్

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
7 Years of Experience
వ్యాధుల గురించి మరింత చదవండి