சுரப்பிகள், ஊட்டச்சத்து மற்றும் வாழ்க்கை முறை தொடர்பான நோய்கள்

நோயின் கட்டுரைகள்

அக்ரோமெகலி

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
7 Years of Experience

அடிசன் நோய்

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
7 Years of Experience

ஹைபர்கலீமியா

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
7 Years of Experience

வில்சன் நோய்

Dr. Ayush Pandey
MBBS,PG Diploma
7 Years of Experience
நோய்கள் பற்றி மேலும் வாசிக்க